Advocaat
Specificaties
Erelonen
Kantoor
Info consumenten
Route & Contacteer ons
Privacy Policy
Home


Kantoor:
Grote Markt 1
2200 Herentals
KBO nr 0851.544.390


Tel.: +32 (0)14/26.03.57
Fax: +32 (0)14/26.13.31
E-mail:Info consumenten

1. Uw advocaat en zijn kantoor:

U vertrouwt uw dossier toe aan Mtr. Erik Verpoorten. 

Mtr. Verpoorten baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit. De zetel en uitbating van het kantoor is gevestigd te 2200 Herentals, Grote Markt 1. Het ondernemingsnummer van Mtr Verpoorten is 0851.544.390. Per mail kan U Mtr Verpoorten bereiken via: erik@advocaatverpoorten.be. Voor de beroepsaansprakelijkheid is Mtr Verpoorten verzekerd bij RS Financial Lines , Vanbreda Risk & Benefits , Plantin en Moretiuslei 297 , 2140 Antwerpen, polis nr. LXX034899


2.Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij Mtr. Erik Verpoorten terecht voor ondermeer de volgende diensten:

- Het versturen van brieven, minnelijk aanmaningen, ingebrekestellingen, het verstrekken van adviezen, het verlenen van bijstand bij het inleiden, behandelen en pleiten van geschillen voor de Rechtbanken, en dit inzake volgende vakgebieden:

 • handelsrecht
 • beslagrecht
 • contractenrecht
 • bouwrecht
 • appartementsrecht
 • woning en handelshuur
 • verkeersrecht
 • verzekeringsrecht
 • erfrecht

3.Uw advocaat en zijn kosten en erelonen

Voor deze diensten wordt aangerekend als volgt


 •  Aanmaken dossier
75,00 €
 •  Afsluiten en archifiëren dossier   
 40,00 €
 •  Brieven & tekstverwerking  
 12,00 €
 •  Km vergoeding 
 0,75 €
 •  Kopies
 0,50 €
 •  Consultatie (tot 30 minuten)   
 75,00 €
 •  Consultatie (langer dan 30 minuten)
 75,00 € - 100,00 €
 •  Opstellen eerste brief bij consultatie (bv aanmaning of ingebrekestelling tegenpartij)
 100,00 €
 •  Uurtarief
 90,00 € - 160,00 €

Alle tarieven zijn te vermeerderen met de BTW aan 21 %

De aan te rekenen kosten voor uitgebreide brieven, adviezen, bijstand, vertegenwoordiging voor de Rechtbanken zijn afhankelijk van de aard van de zaak, en worden met de klant individueel vooraf besproken.

 Algemene voorwaarden van Mtr Verpoorten:

'Onze facturen zijn kontant betaalbaar. Nalatigheidintresten 1 % per maand + 10 % forfaitaire schadevergoeding zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling met een minimum van €75, 00. Enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout en de Vrederechter te Herentals zijn bevoegd. Antwoordtijd voor klachten binnen de acht dagen. lndien een provisie- kostennota of factuur ondanks uitdrukkelijk verzoek niet wordt voldaan worden de werkzaamheden opgeschort nadat cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Het kantoor en haar individuele advocaten zijn niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden. Beperking van aansprakelijkheid : de aansprakelijkheid van het kantoor en haar individuele advocaten is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die door de orde van advocaten te Turnhout wordt onderschreven. De polis kan op verzoek van cliënt ter inzage worden overgemaakt. Betaling facturen op Bank: Delta Lloyd BE45 646-6940231-89 BIC: BNACBEBB'


De overeenkomst die U met Mtr Verpoorten aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen afdeling Turnhout bevoegd en de Vrederechter te Herentals. 

lndien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft, kan U Mtr. Verpoorten bereiken: 

per telefoon: 014/26.03.57 
per fax: 014/26.13.31 
per post: Grote Markt 1, 2200 Herentals